ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ОБРАБОТВАНИ В „ДОМОУПРАВИТЕЛ ПЛОВДИВ“ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА УСЛУГАТА „УПРАВЛЕНИЕ НА СГРАДИ“

„Домоуправител Пловдив“  зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни, обработвани при и по повод предоставяне на услугите си по управление на сгради.. Настоящата Политика за поверителност се основава на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО („Регламент (ЕС) 2016/679”). Всички изменения и допълнения в Политиката за поверителност ще бъдат прилагани след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.domoupravitelplovdiv.com

Политиката за поверителност е приложима за Вашите лични данни:

 • ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което ползва или желае да ползва услугите на „Домоуправител Пловдив“,
 • ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е наш контрагент или подизпълнител
 • ако сте наш служител
 1. Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни

„Домоуправител Пловдив“ осъществява дейността си в различните райони на град Пловдив с дружествата си: „Домоуправител Пловдив“ ЕООД – ЕИК 203030303, „Домоуправител Пловдив 2“ ЕООД – ЕИК 204171997, „Домоуправител Пловдив 17“ ООД – ЕИК 204415978 и „Домоуправител Пловдив 22“ ЕООД – ЕИК 203478662.  Описаните Дружества   събират, обработват и съхраняват Вашите лични данни при условията на тази Политика. Можете да се свържете с нас на адреса ни на управление: гр. Пловдив, бул. „Христо Ботев“ No 82  или като попълните електронната форма за контакт на нашия уебсайт: https://domoupravitelplovdiv.com/контакти. По всички въпроси, свързани с обработването на личните Ви данни, може да се обръщате и към управителя на фирмата на следните координати за връзка: имейл: devedjiev@domoupravitelplovdiv.com; тел. + 359 88 9342471.

 1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме

2.1. В зависимост от конкретните цели и основания “Домоуправител Пловдив“  обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни в Книгата на собствениците

 • три имена, адрес, телефон и/или адрес на електронната поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;
 • данни, събирани при плащане, направено към „Домоуправител Пловдив“ – банкова и платежна информация, събирана при и обработвана във връзка с извършване на плащането по банков път, чрез директен дебит или през онлайн платформата
 • данни от профила ви за достъп до онлайн платформата ни – потребителско име, история на заявките и плащанията;
 • информация за домакинството

Б) Данни, изготвени и генерирани от „Домоуправител Пловдив“ в процеса на предоставяне на услугите:

–  клиентски номер, детайлизирани справки към месечни сметки/фактури и размер на съдържащите се в тях задължения;

–  за формиране на сметките на абонатите, както и за доказване на тяхната достоверност

– данни за Вашата активност/сърфиране на нашия уебсайт;

– информация от Вашите посещения на този сайт, включително вида на браузъра и операционната система които използвате, време на  достъп, разглеждани страници, кликване върху URL адреси, вашия IP адрес и страници, които сте посетили преди и след навигацията в този сайт;

– Информация – когато щракнете върху някои от нашите реклами, включително тези, показани на уеб сайтове на други организации;

– Проследяващите пиксели на социални медии, които позволяват на платформи като Facebook, Google Adwords, Google Analitics, Hotjar, Zendesk chat да взаимодействат с този уебсайт и предоставят обратна информация за действията ви.

 

„Бисквитките“ са малки по размер файлове, които позволяват на нашия уебсайт да събира и съхранява определен диапазон от данни на Вашия компютър, лаптоп или мобилно устройство. „Бисквитките“ ни помагат, за да можем да предоставяме важни функции и за подобряване функционалността на нашия уебсайт, и ги използваме за подобряване на клиентския опит.

 

В) „Домоуправител Пловдив“  обработва съответните данни, предоставени със съгласие на клиентите  на Общо събрание и подписано в договора от Упълномощеното от Етажната собственост лице.

Г) „Домоуправител Пловдив“ обработва вашите данни с оглед:

– за изпълнение на наши задължения, които следват от нормативен акт, например във връзка със задължения, предвидени в Закона за управление на етажната собаственост.

– воденето и актуализирането на данните в „Книгата на собствениците“ съгласно ЗУЕС

–  създаване на отчетност за платените от вас суми към Етажната собственост.

– Съдебно и извънсъдебно събиране на вземания – в случаите, когато е необходимо да се съберат неплатените задължения към Етажната собственост.

– Да осъществяваме връзка с Вас, когато сте ни задали въпрос или отправили запитване за оферта

 1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:
 • Банките, обслужващи плащанията, извършени от Вас;
 • Софтуерни фирми , които поддържат служебен софтуер за дейности в областта на управлението на етажни собствености.
 1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни

ние съхраняваме Вашите лични данни, толкова дълго, колкото е необходимо за осъществяване на дейността ни и за изпълнение на задължения ни по закон. Това означава, че съхраняваме личните Ви данни през целия срок на договорните ни отношения с Вас. След прекратяване на договорните отношения личните съхранявани от нас се предават на упълномощеното от Етажната собственост лице.

 1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „Домоуправител Пловдив“ и какви действия следва да предприемете, за да ги упражните:

Като наш клиент и по отношение Вашите лични данни имате следните права:

 • Право на достъпдо личните данни, свързани с Вас – можете да поискате по-подробна информация за това как използваме данните Ви и копие от информацията за Вас, която съхраняваме
 • Правото да поискате коригиранена неточните лични данни, свързани с Вас;
 • Право да поискате ограничаване на обработванетона личните данни, свързани с Вас – в случаите, когато има жалба, която е в процес на разглеждане;
 • Право да възразитесрещу обработването на личните Ви данни -– когато то се основава на наш легитимен интерес, освен ако са налице убедителни законови основания за обработването или то е нужно по повод правни претенции;
 • Правото да поискате изтриванена личните данни, свързани с Вас („правото да бъдеш забравен“) – в случаите, когато няма законно основание да продължим да ги обработваме, или оттеглите съгласието си и не е налице друго правно основание да продължим обработване, когато вашият легитимен интерес има превес над нашите законни причини за обработване, или когато обработването е в нарушение на приложимото законодателство;
 • Правото да получителичните данни, които сте ни предоставили и които Ви засягат, и да ги използвате отново като ги прехвърлите на друг администратор („право на преносимост“)
 • Право да подадете жалбадо компетентния надзорен орган или до съда, в случай че са нарушени правата Ви или сте пострадали от незаконосъобразно обработване на личните Ви данни. Надзорният орган по защита на личните данни в България е Комисията за защита на личните данни, с адрес бул. „Цветан Лазаров“ № 2, гр. София, п. код 1592.

Когато обработването се основава на дадено от Вас съгласие, имате право да оттеглите съгласието си за обработване на личните Ви данни по всяко време, без това да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието Ви преди то да бъде оттеглено.

Понякога определени права могат да възникнат и да бъдат упражнени само при определени основания за обработване на личните Ви данни; други търпят известни ограничения и изключения, по силата на законодателството. Ако не разбирате как обработваме личните Ви данни или имате въпроси, свържете се с нас на контактите, посочени най-долу в този документ.

 

 1. В каква форма и в какъв срок ще ви отговорим.
  – Как да заявим правата си?

За да упражните правата си съгласно Регламента можете да ни пишете на електронна поща или да ни пратите писмо по пощата на данните за контакт, посочени най-долу.
Заявления във връзка с упражняване на Ваши права по принцип се подават лично или от изрично упълномощено от Вас лице. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Когато са налице нормативни процедурни правила във връзка с упражняване на правата Ви (в Закона за защита на личните данни и други актове) те също следва да бъдат спазени.
– В каква форма ще Ви отговорим?

Във формата, в която се отправили запитването си до нас – писмено на хартиен носител или в електронна форма. Когато сте подали искане с електронни средства, по възможност информацията ще Ви бъде предоставена в широко използвана електронна форма, освен ако не сте поискали друго.
– В какъв срок ще получите отговор?

До един месец от получаване на Вашето искане ще Ви предоставим информация относно действията, които сме предприели по него. При необходимост този срок може да бъде удължен с още два месеца, като се взема предвид сложността и броя на исканията. Ако такова удължаване се наложи, ще Ви уведомим в срок до един месец от подаване на искането Ви, като ще Ви обясним и по какви причини се налага това удължаване.
– А ако не Ви отговорим?

Ако не предприемем действия по искането Ви, ще Ви уведомим без забавяне и най-късно в срок от един месец от получаване на искането, за: причините да не предприемем действия, за възможността да подадете жалба до надзорен орган, или да потърсите защита по съдебен ред.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ

Какво представляват бисквитките?

Бисквитките са малки частици данни, които се изпращат до Вашия браузър от уеб сървър и се съхраняват на Вашето устройство, така че сайтът да може да разпознае Вашия компютър. Има два вида бисквитки – постоянни и временни или „сесийни“ бисквитки. Постоянните бисквитки се съхраняват като файл на Вашия компютър или мобилно устройство за дълъг период от време. Сесийните бисквитки се поставят временно в компютъра Ви, когато посещавате нашия сайт, но изчезват, когато затворите страницата, което означава, че те не се съхраняват за постоянно на Вашето устройство. Повечето компании използват бисквитки на сайтовете си, за да подобрят използваемостта.

Какви бисквитки използваме и как?

Ние използваме информацията от бисквитките, за да направим нашата страница по-приятна, удобна и лесна за използване от потребителите. Използваме следните видове бисквитки:

Задължителни бисквитки (essential cookies)

Тези бисквитки са строго необходими, за да може сайтът да изпълнява своите функции. Например използваме тези бисквитки:

 • за да установим автентичността на нашите потребители, когато те използват сайта, така че да можем да предоставим нашите услуги;
 • за да можем да изпълняваме нашите условия за ползване на сайта и да поддържаме сигурността на нашите услуги.

Сесийни бисквитки

Използваме сесийни бисквитки, например:

 • за да Ви позволим да се движите между отделните страници на нашия сайт, без да е необходимо отново да се логвате;
 • за да Ви разпознаваме, когато се връщате на нашия сайт, за да използвате услугите ни.

Помнете, че бисквитките не могат да навредят на Вашите файлове или да увеличат риска от вируси в компютъра Ви.

Използваме и някои бисквитки на трети страни като част от нашите услуги. Тези бисквитки се управляват от съответните сайтове и не се контролират от нас. По-долу са изброени бисквитките на трети страни, които използваме, някои от които могат да бъдат изключени с помощта на общите настройки на Вашия браузър. За други е необходимо да посетите съответните сайтове и да следвате осигурените инструкции.

Използваме Google Analytics, за да генерираме статистика за трафика на сайта и източниците на трафик. За отказ вижте https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Използваме интегрирани бутони за споделяне на социалната мрежа Facebook. Ако не искате Вашето посещение на нашия уебсайт да бъде свързано със съответния потребителски профил в социалната мрежа, моля, излезте от потребителския си профил в Facebook. Вие можете да предоставите или ограничите възможността на Facebook и неговите партньори да Ви показват реклами във и извън Facebook. Въпреки това, данните от Facebook се съхраняват и обработват, така че има възможност за връзка към съответния потребителски профил и Facebook може да използва информацията за собствени рекламни цели, в съответствие с политиката за използване на данни на Facebook https://www.facebook.com/about/privacy.

Как се изтриват бисквитки?

Важно е да знаете, че Вие можете да изберете дали да приемете бисквитките или не. Ако искате да знаете кога Вашият компютър получава бисквитка, можете да настроите браузъра си така, че той да Ви уведомява за това. Така имате възможност да приемете или откажете дадена бисквитка. Вашият компютър може да бъде настроен да отхвърля всички бисквитки. Ако искате да разберете как да направите това, моля, посетете www.aboutcookies.org.

Моля, обърнете внимание, че промените в браузъра Ви, с които се деактивира функцията за бисквитки, ще попречат на част от нашия сайт да функционира правилно.

Информация за браузърите и за начина на настройка на предпочитанията за файловете на бисквитки можете да намерите на следните уеб страници или друга документация на интернет браузърите:

Ефективен инструмент за управление на бисквитките се предлага също на сайта http://www.youronlinechoices.com/bg/.

За контакти

С радост приемаме всякакви въпроси и коментари, свързани с политиката ни за бисквитките. Моля, изпращайте ги на office@domoupravitelplovdiv.com

Тази политика е осъвременена за последен път на 01.10.2018 г.

 

Как да се свържете с нас:

4000 гр. Пловдив

Бул. „Хр. Ботев“ 82, офис 405

Домоуправител Пловдив,

e-mail: devedjiev@domoupravitelplovdiv.com